சிப்ரியானோ டீ ரோர் என்ற 16 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இத்தாலிய இசையமைப்பாளரின் ‘Datemi pace’ என்ற புகழ்பெற்ற பாடலின் பாடல் வரிகளின் ஆங்கில வடிவம். பாடலை எழுதியவர் யாரென்று தெரியவில்லை.

Give me Peace
————-

Give me peace, oh my jarring thoughs.
Its not enough that Love, Fate and Death
wage war all about me, and at my very gates,
without finding other enemies within?

And you, my heart, are you still as you were?
Disployal to me alone; for you harbor fierce spies,
and have allied yourself with my enimies, bold as they are.

In you love reveals secret messages,
In you hate boasts all her triumphs,
and Death awakens the memory of that blow
which must surely destroy all that remains of me;

In you gentle thoughts arm themselves lies;
Wherefore I charge you alone
guilty of all my ills.

————————————————

தனக்கு வந்த பழிக்கெல்லாம் ஊராரை உலையில் வைக்கும் இந்த

உலகத்தில், தானே தனக்கு எதிரி என்று இந்த பாடல் சொல்கிறது!