கபீரின் அமுதகவி மொழிகளில் மன ஊஞ்சல். ஆங்கில மொழியாக்கம் : ரபீந்திரநாத் தாகூர்

மன ஊஞ்சல்

Between the poles of the conscious and uncoscious, there has the mind made a swing:Thereon hang all beings and all worlds, and that swing never ceases its sway.

Millions of beings are there: the sun and moon in their courses are there:

Millions of ages pass, and the swing goes on

All swing! the sky and the earth and the air and the water; and the Lord himself taking form:

And the sight of this made Kabir a servant.

தன் அறிவிற்கும், அறியாமைக்கும் இடயே உழலும் மன ஊஞ்சலில் –
இந்த உலகமும், ஏன் எல்லா உலகங்களும் ஆடுகின்றன.
இதே ஊஞ்சலில் உருவமே இல்லாத அரூபியான இறைவனும்
தனக்கென உருவம் கொள்கிறானே என வியக்கிறார் கபீர்.

அவன் குழலோசை

The flute of the Infinite without ceasing, and its sound is love:

When love renounces all limits, it reaches truth.How widely the fragrance spreads! It has no end, nothing stands in its way.

The form of this melody is bright like million sons:

incomparably sound the vina, the vina of the notes of truth.

அடிமுடி இல்லாத அவன் குழலோசை முடிவில்லாமல் இசைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது.
அதன் ஓசையோ அன்பாய் இருக்கிறது.
அன்பு எல்லா எல்லைகளையும் கடக்கும்போது, உண்மையை அடைகிறது.
எவ்வளவு தூரம் இடையூறில்லாமல் இந்த இசையால்தான் கடக்க முடிகிறது! என வியக்கிறார் கபீர்.
அந்த குழலோசையின் நாதம் ஆயிரம் சூரியனைப்போல் பிரகாசிக்கிறது.
இனிமையான இந்த நாதம் சந்தேகமில்லாமல் சத்ய வீணையின் நரம்பில்
மீட்டப்படும் நாதமே என்கிறார் கபீர்.