சென்ற பதிவில் இந்த பாடலின் பொருள் மட்டும் பதித்திருந்தேன்.
இதோ இங்கே முழு பாடலும் தமிழில்:

ராகம்: தோடி
தாளம்: ஆதி

பல்லவி:

கத்தனு வாரிகி கத்து கத்தனி மொரலனிடு
பெத்தல மாடலு நேரபத்தமௌனோ

அனுபல்லவி:

அத்தம்பு செக்கிள்ளசே முத்து காரு மோமு ஜூட
புத்தி கலிகினட்டி மா வத்த ராவதேமிராக

சரணம்:

நித்துர நிராகரிஞ்சி முத்துக தம்புர பட்டி
ஸுத்த மைன மனஸுசே ஸுஸ்வரமுதோ
பத்து தப்பக பஜியிஞ்சு பக்த பாலனமு ஸேயு
தத்தய ஸாலிவி நீவு த்யாகராஜ ஸன்னுத